۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

 

 

معرفی کمیته دانش پژوهی در آموزش

کمیته دانش پژوهی بر اساس آئین نامه کشوری از سال 1387 شروع به کار نموده است. در فروردین ماه 1388 اعضای کمیته دانش پژوهی به پیشنهاد مدیر مرکز و متشکل از افراد ذیل تعیین گردیدند :

1.معاون آموزشی  دانشگاه 

 2. مدیر مرکز  

3. 8 نفر از صاحب نظران آموزش پزشکی

 

از جمله فعالیت های این کمیته می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

·       مشاوره اموزشی جهت تکمیل فرایندهای آموزشی

·       تنظیم فرم نهایی بر اساس آخرین آئین نامه کشوری

·       برگزاری کارگاههای Scholarship

·       مشاوره با همکاران جهت تنظیم و ارسال فرایندها و مستندات مرتبط با دانش پژوهی

·       اخرین فرم در 34 بند و در حیطه های ذیل تدوین و تنظیم گردید :

·       تدوین استانداردها و برنامه های آموزشی کشوری

·       بکارگیری روش های  نوین در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی

·       ارائه و اجرای طرح دوره های جدید آموزش مداوم، آموزش اساتید و ضمن خدمت

·       ارزشیابی