۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

آیین نامه ها و فرم های مربوط به جشنواره شهید مطهری، فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی

 

 

آیین نامه ها و دستورالعمل ها:

آیین نامه کشوری جشنواره شهید مطهری
شیوه نامه داوری کشوری فرآیندهای  جشنواره 
راهنمای مدیریت فعالیت های نوآورانه
شیوه نامه جدید ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی
آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی مربوط به سال 95
آیین نامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی جدید

 

فرم ها: 

فرم تدوین فرآیند های آموزشی ویژه جشنواره شهید مطهری
فرم تدوین فعالیت های نوآورانه ویژه مرکز ملی تحقیقات راهبردی
فرم تدوین فعالیت های نوآورانه دانشگاه 
فرم ویژه ارائه فعالیت های دانش پژوهی جهت آیین نامه ارتقاء