۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

 

 

 

 

فعاليت هاي نوآورانه

 

فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهي) به آن دسته از فعاليت هايي اطلاق مي شود كه داراي اهداف مشخص، آماده سازي كافي، استفاده از روش مندي مناسب، ارائه نتايج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفي مناسب برنامه، و برخورد نقادانه با آن باشد.حوزه كاربرد و ميزان بديع بودن اين فعاليت ها ممكن است در سطح دانشگاهي، كشوري (ملي) و يا بين المللي باشد.

براي اين كه فعاليتي جزو فعاليت هاي دانش پژوهي طبقه بندي شود ، لازم است اين فعاليت علاوه بر داشتن بعد كمي و كيفي، در برگيرنده تعامل انجام دهنده(گان) آن فعاليت با جامعه آموزش علوم پزشكي باشد. به منظور برقراري اين تعامل لازم است كه مجري يا مجريان فعاليت مورد نظر نشان دهند كه براي اجراي آن از منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشكي بهره برده اند، و محصول و نتيجه فعاليت آموزشي آنها به نحو مناسبي در اختيار ساير اعضاي جامعه آموزش علوم پزشكي قرار گرفته است به گونه اي كه ساير افراد مي توانند بر پايه آن ، اقدامات و فعاليت هاي بعدي را انجام دهند و بدين وسيله نتايج حاصل از اين فعاليت در طول زمان به گسترش دانش آموزش علوم پزشكي كمك نموده است. گستردگي و حوزه اين تعامل مي تواند در سطح دانشگاهي، ملي، يا بين المللي باشد.