۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

جشنواره آموزشی شهید مطهری 

جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور قدرداني از فرآيندهاي آموزشي و تجليل و ارتقاء و توسعه رويه هاي آموزشي جاري در دانشگاهها با تدوين استانداردها مربوط به هر يك از فرآيندهاي آموزشي و تعيين معيارهاي سنجش و اعتبار بخشي فرآيندها و نيز توسعه فرآيندها و ابداع و ارائه فرآيندهاي جديد آموزشي برگزار مي گردد. دبيرخانه اين جشنواره واقع در مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با اهداف ذيل فعاليت خود را آغاز نموده است.

 

اهداف:

 الف) شناسائي فرآيند هاي مطلوب دانشگاهي

ب) ارتقاء فرآيند هاي جاري آموزشي در دانشگاهها

ج) ابداع ، اصلاح فرآيند ها ، تجهيزات و دستگاهها و لوازم كمك آموزشي.

د)توجه به فرآيند هاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي كشور به منظور قدرداني از آنها

هـ) شناسائي و طراحي فرآيند هاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه ، دانشكده يا موسسه آموزش عالي

و) ايجاد فضاي مناسب علمي جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش مورد استناد جهاني در كتب يا نشريات (Fact,s)

ز) ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور

ح) ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاهها و موسسات‌ آموزشي و كمك آموزشي

ط) ايجاد بازار براي فرآيند هاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم

ي) ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي