۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
ابلاغ شیوه نامه جدید ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی
۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر
ابلاغ شیوه نامه جدید ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی
ابلاغ شیوه نامه جدید ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی
اعطای گرنت به فعالیت های نوآورانه آموزشی
اعطای گرنت به فعالیت های نوآورانه آموزشی
۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از طریق مرکز ملی تحقیقات راهبری (نصر) طرح های نوآورانه آموزشی اعضای هیأت علمی را تأمین مالی می نماید.
اعطای گرنت به فعالیت های نوآورانه آموزشی
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در 27 لغایت 29 فروردین ماه 1399 برگزار می¬شود.
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر
فراخوان سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری