۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی و جدول شماره 15 گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی بر اساس آییننامه ارتقای سال 95 ، جهت استحضار و بهره برداری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه قرار داده شده است.