۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
اعطای گرنت به فعالیت های نوآورانه آموزشی

در راستای تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و وزارت بهداشت در خصوص حمایت مالی از طرح های نوآورانه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه بدینوسیه به استحضار می رساند اگر در هر یک از محورهای ذکر شده ذیل طرح نوآورانه ای دارید خواهشمند است در قالب فرم مربوطه  تدوین نموده و به نشانی پست الکترونیک JSM.KMU@gmail.com ارسال فرمایید.

محورهای مربوطه به اعطای گرنت به طرح های نوآورانه آموزشی:

 

  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • یاددهی و یادگیری
  • ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)
  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • یادگیری الکترونیکی
  • طراحی و تولید محصولات آموزشی