پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

اعضای کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری 

1 _ رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالي به عنوان رئيس جشنواره

2 _ معاونت آموزشي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي به عنوان دبير جشنواره

3 مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

4 -مسئول دبيرخانه جشنواره دانشگاهي  

اعضای کمیته داوران جشنواره آموزشی شهید مطهری

-        دکتر علی اکبر حقدوست

-        دکتر حسین صافی زاده

-        دکتر بهشید گروسی

-        دکتر محمود افصحی

-        دکتر مرضیه میر تاج الدینی

-        دکتر حبیبه احمدی پور

-        دکتر صالحه صبوری

 

اعضای کمیته فنی جشنواره

-        کمیته ارزشیابی آموزشی دکتر مریم اخوتی

-        کمیته یادگیری الکترونیکی دکتر افشین صرافی نژاد

-        کمیته برنامه ریزی درسی دکتر عصمت نوحی

-        کمیته مدیریت و رهبری آموزشی دکتر محمدرضا شکیبی

-        کمیته محصولات آموزشی دکتر سکینه سبزواری

-        کمیته یاددهی و یادگیری دکتر رقیه ارشاد سرابی