پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 

راهنمای ارسال فرآیندهای آموزشی

 

معرفی:

جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور قدرداني از فرآيندهاي آموزشي و تجليل از اساتیدبرجسته و ارتقاء و توسعه رويه هاي آموزشي جاري در دانشگاهها با تدوين استانداردها مربوط به هر يك از فرآيندهاي آموزشي و تعيين معيارهاي سنجش و اعتبار بخشي فرآيندها و نيز توسعه فرآيندها و ابداع و ارائه فرآيندهاي جديد آموزشي برگزار مي گردد.

 

راهنمای ارسال فرآیندهای آموزشی:

در سطح دانشگاهي هر يك از اعضاء هيأت علمي يا همكاران ايشان حداكثر دو فرآيند آموزشي را به گروه معرفی مي نمايند.

علاقه مندان به ارسال فرآیند می توانند پس از تکمیل فرم ارسال خلاصه فرآیند و تائيد مدیر گروه مربوطه و تائید معاون آموزشی دانشکده، نسخه الکترونیکی آن را به پست الکترونیک جشنواره :  jsm.kmu@gmail.com ارسال نمایند.

( خواهشمند است نامه تائیدیه مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده را جهت تائید فرآیند به دبیرخانه جشنواره  واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارسال نمائید.)

فرایندهای دریافتی توسط کمیته علمی جشنواره داوری شده و از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي در سطح دانشگاه تقدير به عمل آمده و براي آنها جوايز و ارزش هاي علمي و ... منظور مي گردد. فرآيندهاي منتخب دانشگاهي وارد ميدان رقابت كشوري شده و پس از اخذ نمرات در هيأت داوري كشوري و رتبه بندي به فرآيندهاي اول تا سوم جوايز، ارزش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي و ... تعلق خواهد گرفت.

 

دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری

آدرس : کرمان ابتدای بلوار هفت باغ پردیزه دانشگاه علوم پزشکی ساختمان مدیریت آموزش (جنب بانک رفاه) مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تلفن تماس: 03431325345                                 فاکس:31325347

پست الکترونیک جشنواره:  jsm.kmu@gmail.com       

   وب سایت جشنواره
:  http://motahari.kmu.ac.ir