پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری

تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
ياددهي و يادگيري
ارزشيابي آموزشي
مديريت و رهبري آموزشي
يادگيري الكترونيكي
طراحي و توليد محصولات آموزشیتعاریف و مصادیق
حيطه تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
تعریف:
برنامه درسي طرح يا نقشه اي است كه در برگيرنده فرصت هاي يادگيري و تجارب آموزشي برنامه ريزي شده براي محدوده زماني و مكاني مشخص مي باشد. به عبارت ديگر ابزاري است كه به واسطه فعاليت هاي برنامه ريزي شده و هدفمند، موجبات يادگيري در يادگيرندگان را فراهم مي آورد. محدوده فرايندهاي حيطه برنامه ريزي درسي مي تواند دربرگيرنده طيفي از يك دوره كوتاه مانند توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي و كاركنان يا آموزش مداوم تا سطح يك رشته باشد. همچنين گروه هدف آن مي تواند اعضاي هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي و يا دانش آموختگان باشند. فرايندهاي اين حيطه مي تواند در قالب تمام گامهاي برنامه ريزي درسي طراحي و اجرا گردد يا فقط شامل يكي از مراحل آن باشد به شرط آن كه نقش آن مرحله در كل فرايند برنامه ريزي درسي مشخص باشد.


در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربرمي گيرد:
نيازسنجي (به گونه اي كه به كارگيري نتايج آن در فرايند برنامه ريزي نشان داده شود) 
تدوين اهداف (از جمله توانمندي هاي دانش آموختگان) 
انتخاب و سازماندهي محتوا 
اجراي برنامه 
ارزشيابي برنامه


در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در برنميگيرد:
نوآوري در حيطه روش تدريس يا ارزشيابي برنامه درسي كه به طور مستقل از برنامه درسي باشد. 
اين موارد حسب مورد در حيطه هاي ياددهي و يادگيري يا ارزشيابي آموزشي قرار مي گيرند.
مديريت برنامه درسي. اين مورد نيز در حيطه مديريت و رهبري آموزشي قرار مي گيرد.

حيطه ياددهي و يادگيري
تعريف:
هر آن چه كه به تعاملات ياددهنده و يادگيرنده در راستاي دستيابي به اهداف آموزشي مرتبط مي شود.
در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربر ميگيرد:
الگوها و مدل هاي تدريس 
يادگيري در گروههاي بزرگ 
يادگيري در گروه كوچك 
آموزش باليني 
يادگيري در عرصه جامعه 
يادگيري از همتايان 
بازخورد (در صورتي كه مرتبط با تعاملات ياددهنده- يادگيرنده و ويژگي هاي خاص آنها - سبك 
هاي يادگيري و ... - باشد و منجر به بهبود كيفيت ياددهي و يادگيري شود.)

در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در بر نمي گيرد:
چنانچه فرد ابزار يا محصول آموزشي را تهيه كرده باشد و از آن در فرايند ياددهي و يادگيري 
استفاده كند، چون تمركز بر ساخت ابزار است، در اين حيطه قرار نمي گيرد. اين موارد در حيطه
محصولات آموزشي قرار ميگيرند.
مواردي كه برنامه درسي تدوين شده و بخشي از آن نيز به روش هاي تدريس، اختصاص دارد، 
چون تاكيد اصلي بر تدوين برنامه است، در اين حيطه قرار نمي گيرد. اين موارد در حيطه تدوين و
بازنگري برنامههاي آموزشي قرار ميگيرند.
مواردي كه روش آموزش يا تدريس به كار رفته مبتني بر استفاده از فضاهاي مجازي است و 
قسمت عمده ارتباط در فضاي مجازي شكل مي گيرد در اين حيطه قرار نمي گيرند. اين موارد در
حيطه يادگيري الكترونيكي قرار ميگيرد.
بازخورد چنانچه به عنوان يكي از گام هاي فرايند ارزشيابي باشد، در اين حيطه قرار نمي گيرد. اين 
موارد در حيطه ارزشيابي قرار ميگيرد.

حيطه ارزشيابي
تعريف:
جمع آوري و تحليل نظام مند و هدفمند اطلاعات با روش علمي (روا و پايا) جهت بررسي كاركرد ، اثربخشي و سطح علمي و رعايت اصول، در مورد اعضاي هيأت علمي، فراگيران ، يا برنامه درسي جهت بازخورد (به منظور بهبود عملكرد) يا تصميم گيري در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربر ميگيرد:
هر ارزشيابي اعم ازhigh-stake يا low-stake ، تكويني يا تراكمي، به روش كاغذي يا الكترونيك ، حيطه هاي زير:
ارزشيابي كميت يا كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي 
ارزيابي فراگيران در عرصه هاي مختلف آموزشي 
تحليل آزمون 
ارائه بازخورد 
ارزشيابي برنامه 
سنجش محيط آموزشي 
اعتباربخشي برنامهاي (آموزشي) 
اعتباربخشي موسسهاي (آموزشي)

در جشنواره شهيد مطهري،اين حيطه موارد زير را در بر نميگيرد:
طراحي سامانه هاي خدمات آموزشي 
طراحي سامانه هايي كه در راستاي ارزشيابي به كار رود در صورتي كه تاكيد و تمركز بر طراحي سامانه باشد
ارزيابي كيفيت و اثربخشي مشاوره دانشجويي 
نيازسنجي آموزشي 
برنامه ريزي راهبردي 
مديريت فضاها و امكانات و خدمات آمورشي. اين موارد در حيطه مديريت و رهبري قرار مي گيرد.
اتوماسيون فرايندها. اين موارد اگر جنبه طراحي سامانه داشته باشد در حيطه محصولات آموزشي و اگر كاربرد آن به منظور استفاده بهينه در مديريت روند باشد در حيطه مديريت و رهبري قرار مي گيرد.
ارزشيابي فرآيندهاي آموزشي به عنوان جزئي از طراحي و اجراي فرآيند

حيطه مديريت و رهبري آموزشي
تعريف:
اين حيطه دربرگيرنده وظايف و كاركردهاي مديريت و رهبري آموزشي  است كه منجر به تحقق اهداف از پيش تعيين شده آموزش علوم پزشكي و تعالي و ارتقاي مستمر كيفيت در ابعاد مختلف حيات آكادميك دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي مي گردد.

در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربر ميگيرد:
برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) و عملياتي در آموزش علوم پزشكي 
نيازسنجي در راستاي ارتقاي مديريت و رهبري آموزشي 
طراحي، اجرا و ارزشيابي فرايندهاي ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي (مديريت تغيير) 
رهبري تغيير و تحول در آموزش علوم پزشكي 
جذب و بكارگيري نيروي انساني اثربخش در آموزش علوم پزشكي 
ظرفيت سازي فردي و سازماني در راستاي مديريت و رهبري تغييرات آموزشي از جمله ارايه مشاوره، راهنمايي و منتورينگ
پياده سازي راهكارهاي ارتقاي انگيزه اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان در حوزه آموزش
بكارگيري زيرساخت هاي فناوري اطلاعات به منظور بهينه سازي امور مرتبط با مديريت آموزشي
مديريت فضا، امكانات و خدمات آموزشي 
مديريت برنامه درسي 
استقرار نظام حمايت از دانشجويان

در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در بر نمي گيرد:
مديريت امور اداري و مالي بخش آموزش 
مديريت فضاي مجازي و نرم افزارهاي مرتبط با آموزش علوم پزشكي 
طراحي، ساخت و بكارگيري تجهيزات آموزشي 
مديريت كلاس درس 
توانمندسازي دانشجويان 

حيطه يادگيري الكترونيكي
تعريف:
پيشرفته (از IT تعامل ياددهنده – يادگيرنده با استفاده از فناوري هاي برخط و فناوريهاي مبتني بر محتواهاي متني تعاملي تا استفاده از آواتار در دنياهاي مجازي) براي كسب دانش، مهارت و نگرش

در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربر ميگيرد:
ارائه آموزش از طريق اينترنت با استفاده از فناوريهاي همزمان 2 (مانند كلاس مجازي)، اعم از تركيبي يا صرفا مجازي اعم ، ارائه آموزش از طريق اينترنت با استفاده از فناوريهاي غير همزمان مانند استفاده از  LMS اعم از
از تركيبي يا صرفا مجازي
ارايه آموزش با استفاده از فناوريهاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده 
ارايه آموزش با استفاده از شبيه سازهاي  رايانه اي مانند بيمار مجازي 
انواع آموزشهاي ارائه شده با استفاده از فناوري همراه 

توضيح اول: فرآيند يادگيري الكترونيكي بايد شامل كليه مراحل طراحي آموزشي (شامل: تحليل، طراحي، توسعه، اجرا و ارزشيابي) باشد.
توضيح دوم: لزومي ندارد كه كليه فعاليتهاي طراحي آموزشي در محيط اينترنت صورت گيرد و اقداماتي از اين روند ميتواند به صورت حضوري برگزار شده باشد.

در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در برنمي گيرد:
توليد انواع محتواهاي الكترونيكي مانند بستههاي مولتي مديا، كتاب الكترونيكي، و ... بدون استفاده در سيستم آموزش مجازي. اين موارد در حيطه محصولات آموزشي قرار مي گيرند.
مجازي كردن فرايندهاي اداري يا اجرايي مانند استفاده از زيرساخت هاي فناوري اطلاعات مانند ارزشيابي مبتني بر شبكه (مانند نرم افزارهاي ارزشيابي هيات علمي) يا نرم افزارهاي مديريت آموزش.
فعاليت هاي كه صرفا مربوط به برنامه ريزي يا ارزشيابي دوره هاي يادگيري الكترونيكي باشد مربوط به اين حيطه نيست. اين موارد حسب موضوع در حيطه برنامه ريزي درسي و ارزشيابي آموزشي قرار مي گيرند. 


حيطه طراحي و توليد محصولات آموزشي
تعريف:
آموزشي (technology) و فناوري ،(media) محصول آموزشي، عبارت است از هر نوع ابزار، مواد، رسانه
كه امكان به كارگيري در عرصه هاي آموزشي مختلف را دارا باشد و بايد حداقل يك نمونه ي توليد شده را داشته باشد. ،(Business Plan) (در مقياس آزمايشي) و طرح تجاري سازي در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه مصاديق زير را دربر مي گيرد:
فيلم آموزشي 
پادكست 
پويانمايي 
تيزر ديجيتال اينفوگرافي 
راهنماي مطالعه  و درسنامه 
بازي سازي (اعم از بازي هاي فيزيكي و ديجيتال) شامل بازي هاي جدي يا كاربردي  و بازي هاي آكادميك  و اوريگامي (فيزيكي و الكترونيكي)
شبيه سازهاي آموزشي شامل مدل و مولاژ آموزشي (اعم از فيزيكي و مجازي) 
(VR) و واقعيت مجازي (AR) واقعيت افزوده 
هولوگرام 3 بعدي– 
نرم افزارهاي آموزشي 
طراحي سامانه هاي آموزشي
اپليكيشن موبايل 
گجت 
ابزارهاي معاينه ي تشخيصي با قابليت استفاده آموزشي

توضيح اول: رعايت معيارهاي گلاسيك جهت ارزيابي محصولات توليد شده، الزامي است. در اين چارچوب، ثبت پتنت محصول، ثبت محصول در مركز مالكيت معنوي، ثبت به عنوان محصول دانش بنيان، دفاع موفق محصول در مراكز رشد دانشگاه هاي علوم پزشكي يا مراكز رشد و پارك هاي فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ثبت اختراع يا ثبت پتنت در مراكز معتبر بين المللي، و كسب مجوز توليد  و در نظر، انبوه از مراجع ذيصلاح (مانند اداره ي تجهيزات پزشكي) و ...، معادل معيارهاي گلاسيك گرفته خواهند شد.
توضيح دوم: رعايت الزامات تجاري سازي به منزله سطح ملي و بين المللي بوده و منجر به كسب امتياز افزوده در اين سطح خواهد خواهد شد.

در جشنواره شهيد مطهري، اين حيطه موارد زير را در برنمي گيرد:
محصولاتي كه مجري فرايند طراحي يا توليد محصولات مذكور را انجام نداده و صرفاً به استفاده، ارزشيابي و ... محصولات نامبرده مبادرت ورزيده باشد. اين موارد حسب موضوع در ساير حيطه ها، قرار خواهند گرفت.
محصولاتي همچون ابزارها، تجهيزات و ملزومات پزشكي كه صرفاً يا عمدتاً كاركرد بهداشتي ودرماني دارند.