پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 

آدرس : کرمان ابتدای بلوار هفت باغ پردیزه دانشگاه علوم پزشکی ساختمان آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی


                                            تلفن تماس:     31325345-034

                                            فاکس:              31325347-034 

                                            صندوق پستی:    7616911199 


پست الکترونیک جشنواره:
 jsm.kmu@gmail.com           

وب سایت جشنواره
:  http://motahari.kmu.ac.ir