پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN
فرآیندهای برگزیده جشنواره آموزشی شهید مطهری

 فرِآیندهای برگزیده کشوریفرآیندهای برگزیده درون دانشگاهی  دوره برگزاری جشنواره
 اولین جشنواره آموزشی 
  دومین جشنواره آموزشی 
سومین جشنواره آموزشی 
چهارمین جشنواره آموزشی 
پنجمین جشنواره آموزشی 
ششمین جشنواره آموزشی 
هفتمین جشنواره آموزشی 
   هشتمین جشنواره آموزشی
   نهمین جشنواره آموزشی 
   دهمین جشنواره آموزشی 
  یازدهمین جشنواره