پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN


فرم های داوری و نحوه امتیاز دهی فرآیندهای آموزشی


 چارچوب امتیاز دهی فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری  
  چک لیست ها و ابزارهای ارزیابی فرآِیندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری